Vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

V souvislosti s přípravou konáním valné hromady společnosti AtomTrace a.s., na základě pozvánky na valnou hromadu, zveřejněné 14.8.2020, s datem konání valné hromady 14.9.2020, bylo výpisem z Centrálního depozitáře cenných papírů, vyhotoveného k 7.9.2020, který společnost obdržela 9.9.2020, zjištěno, že v období od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, tedy od 14.8.2020, do rozhodného dne, který byl určený pro účel valné hromady v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 Zákona o korporacích, když význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně, na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem společnosti k rozhodnému dni a která bude k rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby, tedy do 7.9.2020, došlo ke změně akcionářské struktury společnosti v rozsahu počtu kusů akcií 554 500 z celkového počtu kusů akcií
2 170 000 a ke změně počtu akcionářů společnosti z celkového počtu 32 na celkový počet 26. K rozhodnému dni je vlastníkem celkového počtu 554 500 kusů akcií společnosti namísto celkem 7 akcionářů vlastnících ke dni zveřejnění pozvánky na valnou hromadu dohromady celkový počet 554 500 kusů akcií společnosti a uvedených jako stávající akcionáři společnosti v prospektu akcií společnosti, který byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2018/131622/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2018/00077/CNB/572 ze dne 9.11.2018, které nabylo právní moci dne 10.11.2018, a který je též zveřejněn na webových stránkách společnosti v sekci Investors (https://www.atomtrace.com/topics/investors/), včetně 3 klíčových osob, respektive orgánů společnosti anebo členů orgánů společnosti anebo dalších klíčových osob společnosti, uvedených v prospektu akcií společnosti, nově pouze jeden akcionář, fyzická osoba, odlišná od fyzických osob, akcionářů společnosti, uvedených v prospektu akcií společnosti. Podmínky převodu vlastnictví akcií nejsou společnosti známy.

Datum vydání vnitřní informace podle čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 596/2014 o zneužívání trhu je 10. 9. 2020.

Contacts

Contact Us

Take the first step to easier and speedier chemical analysis. Reach out to us and we will be in touch soon!

AtomTrace a.s.

Vědecko-technický park profesora Lista
Kolejní 9, Brno 612 00
Czech Republic

Identification number: 03396916
VAT: CZ03396916

E-mail: info@atomtrace.com

GDPR

Company AtomTrace a.s. is processing personal data. Information on the processing of personal data is available here.

Sales

Are you interested in our products? 
Contact our sales team: sales@atomtrace.com

Support

Or contact our support team: support@atomtrace.com

Jobs

Looking for a career opportunity?
Contact us: career@atomtrace.com